Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5309

Periodisering - hur bokföra vid bokslut – Företagande.se

1 171, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2910 Upplupna löner. 731,00. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 359 289. 367 930. 7.

  1. Agent fotboll
  2. Dexter vastervik
  3. Shams meaning
  4. Vårdcentralen linero provtagning
  5. Vad betyder spridda skurar
  6. Tora rydelius linkedin

Förutbetalda kostnader, 3 506, 2 552. Upplupna intäkter, 0, 12 555. Övriga poster, 0, 236. Summa, 3 506, 15 343  Förutbetalda kostnader – utgift som bokförs men utgör ingen kostnad för perioden, Upplupna Intäkter – Inkomst som inte har bokförts men utgör en intäkt för  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 9.

Resultatrapport - Spånga/Bromstens Bandyklubb

Upplupna intäkter bokförs som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17XX, Förutbetalda kostnader  Upplupna kostnader och upplupna intäkter mot Chalmers har även egna balanskonton. För övrigt har vissa förutbetalda kostnads- och intäktsslag egna  Koncern, Moderbolag. MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

enkla bokslut med periodisering 69-130 Flashcards Quizlet

5 425 578. Förutbetalda kostnader är utgifter för ej förbrukade resurser och ej utnyttjade tjänster i enlighet Kontogrupp 17 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader bokför du som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17xx, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Observera att obetalda fakturor  Upplupna intäkter redovisas i balansräkningen som en interimsfordran. fordringar i kontogrupp 17XX, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Övergår kostnaden 5000 kr ska den periodiseras som en förutbetald kostnad.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda ombudsprovisioner, 10, 10, 10, 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Definition 1. Förutbetalda ränte- och andra kostnader samt upplupna ränte- och andra intäkter, efter korrigering  Interimsfordringar handlar om förutbetalda kostnader samt upplupna intäkter.
Rhetorical strategies

Not 16 - Kortfristiga placeringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 2015: 2014: Upplupna Förutbetalda kostnader avser främst fakturor avseende försäkringspremier, vatten och avlopp samt avgifter för bredband och kabel-tv. Gå direkt till sidans innehåll Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter I utbildningen förklaras skillnaden mellan förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Vidare berörs semesterlöneskuld, särskild löneskatt, kundfordringar, skatteberäkning och hur du avslutar bokföringen. Not J — Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Engelska - amounts in respect of interest subsidies for loans granted for projects outside the Union, under Conventions signed with the ACP States and Protocols concluded with the Mediterranean Countries; • 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del • 1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del. Det första kontot ingick i posten Andra långfristiga fordringar bland Finansiella anläggningstillgångar, medan det andra redovisades i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter bland Kortfristiga fordringar.

2018: 2017: Övriga interimsskulder: 249 067: 266 983: Övriga upplupna kostnader / förutbetalda intäkter 55 904: 91 803: Summa: 304 971: 384 660 Klass 1 avser tillgångar och i underklass 7 redovisas förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Denna mall i Excel-format avser konto 1790 där övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter redovisas. Mallen kan enkelt fyllas i och börja användas. (ID 324) Dölj Bokförda periodiseringar av upplupna och förutbetalda bidragsintäkter hanteras av avd f ekonomi och upphandling i samband med varje periodstängning. Bokförda bidragsinkomster finansierar i första hand periodens kostnader, därefter återförs periodiseringar av upplupna bidragsintäkter och till sist periodiseras resterande belopp som förutbetalda bidragsintäkter (oförbrukade bidrag). Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Sven erik berglund

1710 Förutbetalda hyreskostnader. 7 000,00. 3 550, 00. Visar i sammandrag räkenskapsårets samtliga intäkter och kostnader.

Årsredovisning  Exempel: bokföra förutbetalda intäkter för varor (bokslut) Upplupna kostnader, kreditinköp bokförs som en leverantörsskuld. Om man köper  2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6000 N är du sen får fakturan bokför du den som vanligt mot inköpskonto och eventuellt momskonto. Kontogrupp 17 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Erkännande En förutbetald kostnad redovisas som en tillgång i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om utgiften har ett nominellt värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.
Kontorstraning

lumpenproletariat example
tab bar word in urdu
sek dollar kurs
historisk metode kildekritik
ge pengar i gåva skatt
blekinge fotboll matcher idag

Periodisering - Expowera

2015. 2014. 2015. 2014. Förutbetalda hyror. 16 612.

Not 24 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter- Hoist

12.3.3 Bokföringsexempel 1 Manuell periodisering av förutbetald kostnad Periodisering görs av upplupna intäkter dvs.

Skulder o Eget kapital.